Rector VCL
Ingevulde vacature

Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Den Haag

VO

Organisatieprofiel

Het VCL is een zelfstandige en toekomstgerichte school voor havo, atheneum en gymnasium. De school biedt een veilige omgeving waarin leerlingen maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen en zelf leren denken. Uitgangspunt daarbij zijn de kernwaarden ‘samenwerking, verbondenheid en verantwoordelijkheid’.

De school heeft circa 850 leerlingen en 80 medewerkers. Eind 2018 is het moderne, nieuwe schoolgebouw opgeleverd. Dit gebouw is via een loopbrug verbonden met een bestaande monumentale villa, waardoor ‘oud’ en ‘nieuw’ elkaar raken. Het VCL beschikt over twee ‘ondergrondse’ gymzalen en een multifunctionele ruimte die als volwaardig theater kan dienen. Eyecatcher is het driedimensionale mozaïek Pegasus van M.C. Escher dat de buitenkant van het oude schoolgebouw al sierde en herplaatst is op de nieuwe buitengevel.

De rechtspersoon is de Vereniging Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, waarvan alle ouders of verzorgers van de leerlingen lid zijn. De Vereniging Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum is in 1929 opgericht en uit die tijd dateert ook de naam van de school. Ouders vormen het bestuur van de vereniging en zijn ook op veel andere manieren betrokken bij de school. Het bestuur is het bevoegd gezag en draagt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de doelmatige besteding van de financiële middelen. Het bestuur wordt in de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging gekozen en legt in de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur heeft de schoolleiding gemandateerd voor de dagelijkse gang van zaken. Bestuursleden zijn betrokken, maar houden toezicht ‘op afstand’. Alle leerlingen van het VCL zijn lid van de Leerlingenbond (de ‘Bond’). Naast het reguliere schoolprogramma is er veel ruimte voor de leerlingen om zich te ontplooien en te leren samenwerken. Zij doen dit in allerlei schoolcommissies, door het organiseren van zomerkampen en vele andere activiteiten. Het VCL hecht sterk aan dit activiteitenprogramma en verwacht van jou hierin een stimulerende rol.

Het VCL neemt deel aan het overleg Voortgezet Onderwijs Schoolleiders (VOS) en het bestuurlijke Voortgezet Onderwijs Platform (VOP) in Den Haag. Dit biedt de mogelijkheid om ervaringen op organisatorisch, bedrijfsmatig en onderwijskundig gebied te delen. Het VCL is ook aangesloten bij het Eerste Coöperatief Werkverband Voortgezet Onderwijs. De Coöperatie vertegenwoordigt het VCL en andere zelfstandige scholen in de VO-Raad. Hierdoor oefenen de kleine schoolbesturen gezamenlijk invloed uit op het beleid en de stellingname van de brancheorganisatie.

Voor het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag zijn wij op zoek naar een:

RECTOR
(1.0 fte, salarisschaal 15, CAO VO)

Functie omschrijving

Je bent integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het VCL. Deze verantwoordelijkheid vul je in samen met twee conrectoren. De schoolleiding wordt ondersteund door vier afdelingsleiders met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van onderwijs, begeleiding, personeel, kwaliteit en onderwijsresultaten.
Het VCL is opgericht vanuit een traditie van ongebonden denken, redeneren en argumenteren op grond van eigen waarneming. Het motto van de school ‘Ik denk zelf‘ sluit hierbij aan. Het VCL hecht aan traditie en is tegelijkertijd ambitieus en toekomstgericht. De kernwaarden van de school – samenwerking, verbondenheid en verantwoordelijkheid – worden weerspiegeld in karakteristieke kenmerken als kleinschaligheid, veiligheid, persoonlijke aandacht, vertrouwen, hoge verwachtingen en respectvolle samenwerking. Het VCL vindt het belangrijk dat leerlingen zich intellectueel en sociaal kunnen ontplooien en dat zij kunnen ontdekken wat waardevol is voor zichzelf, voor anderen en voor de maatschappij. Voortbouwend op wat het VCL te bieden heeft continueer je de goede resultaten en de uitstekende reputatie die de organisatie geniet.

In de eerste helft van 2021 wordt een nieuw schoolplan afgerond, waarin veel aandacht wordt gegeven aan verdere onderwijskundige ontwikkeling. Belangrijke thema’s die daarbij een rol spelen zijn toekomstgericht onderwijs, kwaliteitszorg, maatschappelijk bewustzijn en burgerschap, onderwijs op maat en zelfregie van leerlingen. Bij de verdere uitwerking en uitvoering hiervan zul je als rector, in nauwe samenwerking met het bestuur en de diverse geledingen een centrale rol spelen.

Het VCL verwacht van jou een belangrijke rol in het contact met andere scholen, schoolbesturen en diverse werkverbanden. Intern stimuleer je de samenwerking en het lerend vermogen, vooral op het gebied van onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg.

Functie eisen

Wat vragen wij:
• Je hebt aantoonbare resultaten geboekt als (con)rector of locatiedirecteur.
• Je bent een bevlogen, daadkrachtig en inspirerend leider.
• Je beschikt over integrale managementkwaliteiten op het terrein van visieontwikkeling, personeel, onderwijs en bedrijfsvoering.
• Je gunt anderen professionele autonomie, vanuit een heldere visie op de verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.
• Je durft – samen met de schoolleiding – moeilijke besluiten te nemen en voert deze vastberaden uit.
• Je bent een gezaghebbend intern en extern boegbeeld en belangenbehartiger.
• Je voelt je thuis op een school als het VCL en bent op je eigen wijze een goede gesprekspartner voor de VCL-oudergemeenschap.

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
Functie-wensen:
• Je hebt aantoonbaar laten zien op een inspirerende manier ruimte en richting te kunnen geven aan leidinggevenden en medewerkers.
• Je hebt inlevings- en relativeringsvermogen.
• Je communiceert helder, overtuigend en met plezier.
• Je hebt hart voor het onderwijs en geeft zelf het voorbeeld wat betreft ‘leven lang ontwikkelen’.
• Je neemt het voortouw bij de verdere ontwikkeling van de school en het realiseren van de afgesproken resultaten.
• Je stelt kaders, maar geeft ook ruimte en vertrouwen aan leidinggevenden in de organisatie.
• Je bent flexibel, toegankelijk, steekt waar nodig de handen uit de mouwen en gaat zelf de organisatie in.
• Je bent gewend om te gaan met vraagstukken in de sfeer van onderwijsvernieuwing, huisvesting, ICT, financiën, personeel & organisatie en medezeggenschap.
• Je weet de verschillende geledingen binnen de school krachtig te (ver)binden, medewerkers (onderwijskundig) te stimuleren en stelt ‘wij’ centraal.
• Je beweegt je gemakkelijk en zichtbaar in de strategisch complexe omgeving van het onderwijs.
• Je bent onderzoekend, rolvast en besluitvaardig.

Arbeidsvoorwaarden

Vereniging Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum biedt:
• Een prachtige en uitdagende baan als rector van een gerenommeerde school die onderwijs van hoog niveau nastreeft.
• Een gedreven team van bekwame professionals.
• Een sterke financiële positie en een organisatie waar medewerkers en leerlingen trots op zijn.
• Een betrokken bestuur gericht op kansen, ontwikkeling en resultaten.
• Maximaal schaal 15 CAO VO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 27 februari 2021 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.vcl-school.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial