De Roo Management & Advies B.V. (“De Roo” of “wij”), gevestigd aan Reykjavikstraat 1, Helix-gebouw, ruimte M.26, 3543 KH Utrecht, is verwerkingsverantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing

De Roo verwerkt persoonsgegevens van relaties, leveranciers, (potentiële) kandidaten voor werving & selectie, (potentiële) kandidaten en opdrachtnemers voor interim-opdrachten, ontvangers van onze uitingen (zoals uitnodigingen voor events) en bezoekers van onze website

Persoonsgegevens

De Roo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om:

• uw inschrijving uit te kunnen voeren en te beheren;
• u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze vacatures;
• uw profiel en/of het curriculum vitae, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van De Roo;
• uw geschiktheid te kunnen beoordelen;
• een bemiddelingsrelatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden;
• toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving na te kunnen leven;
• eventueel een rechtsvordering te kunnen instellen, uitoefenen en/of onderbouwen.

De Roo verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd indien nodig om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• uw NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
• uw geboortegegevens, geslacht en leeftijd;
• uw curriculum vitae (CV) en informatie over opleiding en werkervaring;
• gegevens die verband houden met de diensten van De Roo, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.;
• andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Roo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ vallen onder andere ras, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid en politieke gezindheid.

Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze zijn gebaseerd op een van de grondslagen uit de AVG. In het geval van De Roo is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met onze kandidaten, leveranciers en opdrachtgevers, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. De Roo vraagt hoe dan ook toestemming voor het langer dan vier weken bewaren van persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten voor werving en selectie.

Bewaartermijn

De Roo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. De bewaartermijn die wij in beginsel hanteren is zeven jaar. Hierop kunnen uitzonderingen bestaan op grond van een wettelijke bewaarplicht of wegens een (potentiële) juridische procedure. De persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten voor werving en selectie bewaart De Roo, mits daarvoor toestemming gegeven is, een jaar. De Roo kan na afloop van dit jaar opnieuw toestemming vragen om de persoonsgegevens nog een jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Roo verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Roo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

De Roo verwerkt uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. De AVG is in alle landen van de Europese Unie van toepassing. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan.

Cookies en vergelijkbare technieken

De Roo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De Roo maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. De Roo heeft voor dit gebruik met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en heeft Google Analytics op een privacy-vriendelijke wijze ingesteld. Deze privacy-vriendelijke instelling houdt in dat De Roo het laatste octet van uw IP-adres heeft gemaskeerd, ‘gegevens delen met Google’ heeft uitgezet en geen gebruikmaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

U heeft onder de in de AVG genoemde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Roo. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deroo.nl. De Roo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De Roo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deroo.nl.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial