Directeur Service- & Expertisecentrum/ Secretaris College van Bestuur
Vacature ingevuld

Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Castricum

VO

Organisatieprofiel

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een professionele en lerende organisatie waarin zes scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken aan uitdagend, eigentijds en betekenisvol onderwijs. Wij zetten ons in met 725 medewerkers om onderwijs te geven aan ongeveer 6250 leerlingen. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium in Beverwijk en het Kennemer College mavo en beroepsgericht en de Kennemer Praktijkschool in Heemskerk. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. Daarnaast bieden we met Supreme College Nederland internationaal top-onderwijs en met Fourteens 10-14 onderwijs. Scholen die van elkaar verschillen, met een eigen identiteit en één maatschappelijke opdracht: eraan bijdragen dat leuke kleine mensen leuke grote mensen worden!

Informatie Service- & Expertisecentrum
Het Service- & Expertisecentrum (SEC) ondersteunt (met 18 medewerkers) de scholen op het gebied van Onderwijskwaliteit, HRM, Financiën, Facilitair Management, ICT en Communicatie. Daarnaast adviseert en ondersteunt het SEC de bestuurder bij de strategische beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Om de SVOK-scholen in staat te stellen hun eigen doelen en de gezamenlijke doelen te realiseren, streven we in onze ondersteuning naar hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Immers, door een goede bedrijfsvoering zijn er zoveel mogelijk mensen en middelen beschikbaar voor het primaire proces: het onderwijs aan de leerlingen. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en duurzame voorzieningen realiseren. De basis voor de cyclus en het beoordelen van de resultaten is de visie van SVOK op onderwijs en organisatieontwikkeling en de rol van het SEC daarbinnen. Daarnaast willen we de kosten op het terrein van administratie, beheer en bestuur laag houden. Ook hier gaat het om de hele organisatie. Daarom zetten we in op het standaardiseren en verbeteren van onze werkprocessen. Behalve efficiënt dient de ondersteuning vooral effectief te zijn. Zo heeft een moderne en professionele organisatie behoefte aan modern en professioneel personeelsbeleid. Onder modern verstaan we personeelsbeleid dat aansluit bij de behoefte van de werknemer en dus gekenmerkt wordt door maatwerk. En onder professioneel verstaan we personeelsbeleid dat ervan uitgaat dat iedere werknemer bereid is zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het eigen werk en de eigen ontwikkeling. Kortom, personeelsbeleid dat zorgt voor de optimale randvoorwaarden daartoe.
Naast personeelsbeleid is een centrale ondersteuning en monitoring op het gebied van financiën belangrijk. Wat de SVOK-scholen doen, is alleen mogelijk dankzij de inzet van publieke middelen. Onze baten over 2020 zijn 58 miljoen. Wij zijn dus verplicht om onze uitgaven te beheersen én te verantwoorden. SVOK wil bovenal een lerende organisatie zijn en investeert de komende jaren nadrukkelijk in goede kwaliteitszorg. Dit gebeurt centraal Pagina 4 van 8 om de kwaliteit van de stichting als geheel continu te verbeteren en te borgen. Wij zijn als stichting daarom aanspreekbaar op de kwaliteit van het onderwijs in de regio. Daarnaast heeft iedere SVOK-school een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem en worden jaarlijks alle processen binnen de school, onder coördinatie van de centrale afdeling kwaliteitszorg, geëvalueerd. Modern onderwijs vraagt om moderne voorzieningen en een uitdagende leeromgeving. Goed geoutilleerde en veilige schoolgebouwen zijn voorwaardelijk voor het onderwijs dat wij willen bieden. Uiteraard hoort naast een moderne zogenoemde fysieke omgeving, een moderne virtuele omgeving. Een plek waar wij elkaar op elk willekeurig tijdstip kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Ook als het gaat om het beheren van deze virtuele omgeving en het in stand houden van de fysieke omgeving, streven we steeds naar een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Als gevolg van het vertrek van de huidige directeur per 1 maart 2021 zijn we op zoek naar een:

DIRECTEUR SERVICE- & EXPERTISECENTRUM / SECRETARIS CvB
(1,0 fte, salarisschaal 14/15)

Functie omschrijving

Werkzaamheden richten zich op het initiëren, vormgeven en ontwikkelen van processen, beleid en werkzaamheden van de afdelingen onderwijskwaliteit, financiën, HRM, facilitair, huisvesting, ICT, Communicatie en het bestuurssecretariaat. Hiermee levert u een directe en gewaardeerde bijdrage aan de verdere professionalisering van het Service- & Expertisecentrum van stichting SVOK. U bouwt de adviesrol van de adviseurs van het SEC om naar een meer strategische adviesrol. U bent in staat met uw optreden en sturing het vertrouwen van scholen in de dienstverlening van uw afdelingen te doen groeien. Hiervoor weet u als geen ander dat goede communicatie tussen de afdelingen en de scholen ten grondslag ligt aan samenwerking en kwaliteit.

Ten behoeve van de functie directeur Service- & Expertisecentrum/ secretaris CvB bent u in staat op afzienbare termijn een aantal concrete resultaten te behalen. U hebt hierbij oog voor de realisatie van cycli rond planning en beheer van de betreffende afdelingen. U stelt zich open en constructief op. U denkt en handelt klantgericht. U bent – met uw stijl van communiceren, leiderschap én handelen – in staat het SEC als gewaardeerd gesprekspartner te profileren.

U bent gericht op de professionele ontwikkeling van uw medewerkers. Met uw professionele en persoonlijke bijdrage levert u een constructieve bijdrage aan een adequate bedrijfsvoering en bestuursondersteuning.

SVOK is een organisatorisch en inhoudelijk samenhangend geheel. Deze samenhang wordt bewaakt door het zogenoemde Bestuurlijk Overleg Orgaan (BOO), gevormd door de eindverantwoordelijke schoolleiders en het bestuur. Dit orgaan is, onder voorzitterschap van de voorzitter CvB, verantwoordelijk voor de koers van alle SVOK-scholen, conform onze strategische visie. Zij ijkt de vastgestelde koers steeds in relatie tot externe ontwikkelingen.

Daarnaast is er een Schooloverstijgend Managementoverleg (SMO), waarin schoolleiders met beheer in portefeuille en de directeur bedrijfsvoering zitting hebben. Onder voorzitterschap van de directeur Service- & Expertisebureau bewaakt het SMO de kwaliteit van de ondersteuning aan de scholen en formuleert nieuwe ondersteuningsvragen. Ook is dit orgaan verantwoordelijk voor de uitvoering van de PDCA-cyclus. Het SMO adviseert het bestuur inzake alle secundaire processen. In dit schooljaar is binnen het SEC een start gemaakt met een kernteam. Dit is een team onder leiding van het CvB waarin alle disciplines van het SEC vertegenwoordigd zijn. Dit team bereidt de BOO agenda voor en bespreekt activiteiten in het kader van beleidsontwikkeling. De bedoeling is het integraal werken binnen het SEC te stimuleren.

Het Service- & Expertisecentrum kenmerkt zicht door een hoge service gerichtheid naar de scholen. Alle medewerkers hebben hun eigen vak specialisme. Een ontwikkelpunt van het SEC is om vanuit alle deelgebieden integraal te adviseren. Hier zijn al stappen in gezet, maar het moet onderdeel worden van het DNA. Het op strategisch niveau opereren verdient aandacht. Het SEC is een relatief klein stafbureau, onze nieuwe directeur werkt mee in het uitvoerende proces waar nodig. De directeur balanceert op het snijvlak van het SEC enerzijds (inhoudelijk specialisten en administratieve processen) en de strategische component die bij de rectoren/ directeuren in hun takkenpakket zit.

Als directeur Service- & Expertisecentrum/ secretaris CvB bent u de sparringpartner voor de bestuurder. U onderhoudt contacten met de zes rectoren/directeuren en in voorkomende gevallen ondersteunt of vervangt u de bestuurder naar externe partijen. U bent een vast lid van het BOO, voorzitter van het SMO en naast de bestuurder een bekend gezicht voor externe partijen als de VO-raad, burgemeesters en wethouders. U bereidt de overleggen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Raad van Toezicht voor, participeert in de financiële commissies van deze organen en bewaakt tijdslijnen, reactietermijnen en voortgang. Tevens bent u ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht en bewaakt hiermee het toezichtskader.

De nieuwe directeur van het Service- & Expertisecentrum/ secretaris CvB is verantwoordelijk voor:

 • Verdere professionalisering van het ondersteuningsbureau SEC.
 • Het uitbouwen van de adviesrol van de medewerkers van het Service- & Expertisecentrum naar een meer strategische rol.
 • Aansturing, coaching en sturing van de medewerkers van het Service- & Expertisecentrum.
 • Zorgen dat de basiskwaliteit van de bedrijfsprocessen op orde is en blijft.
 • Zorgen voor en sturen op verbinding met en tussen het Service- & Expertisecentrum en de scholen en de scholen onderling.
 • Zorg dragen voor en bewaken van de implementatie van de vigerende governance code binnen de organisatie.
 • Levert beleidsondersteuning aan het CvB op de verschillende beleidsterreinen.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Relevante management- en/of bestuurlijke ervaring met processen in een dynamische onderwijsorganisatie.
 • Beschikt over vaardigheden in het opstellen van meerjarenbeleid, het motiveren, uitdragen en onderbouwen van adviezen.
 • Beschikt over relevante ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen.
 • Beschikt over een brede expertise op het gebied van bedrijfsvoering, ‘public governance’ en strategische beleidsontwikkeling (met hierbij passende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid).

Belangrijke competenties

 • Sturen van een complexe organisatie
  U hebt ervaring met het aansturen van ondersteunende diensten in een verantwoordelijke positie. U denkt en handelt constructief. Door taken en verantwoordelijkheden helder te definiëren en te delegeren bent u in staat uw organisatieonderdeel effectief te leiden.
 • Bindend vermogen en implementatiekracht
  U bent in de samenwerking met CvB en leden van het BOO een bindende factor en geeft richting en structuur aan besluitvormingsprocessen. Door goed gebruik te maken van de in de organisatie aanwezige deskundigheid creëert u draagvlak en brengt u veranderingen in beleid en werkwijze tot stand.
 • Resultaatverantwoordelijk management
  U bent in staat om met een inbreng van coachend en sturend leiderschap medewerkers uit te dagen, te motiveren en te ondersteunen. U legt de verantwoordelijkheid voor prestaties en kwaliteit neer bij de individuele medewerker. U onderkent de verschillen en zorgt ervoor dat zij in staat worden gesteld zich professioneel verder te ontwikkelen. U vertaalt doelen in gewenste activiteiten.
 • Strategisch handelen
  U bent in staat om processen vorm te geven ten behoeve van enerzijds een goed bestuur van de stichting, anderzijds in het belang van kwalitatief goed onderwijs op de scholen. U weet de strategische koers in zowel dagelijkse beheersprocessen als toekomstige beleidsontwikkelingen te vertalen. U hebt oog voor de maatschappelijke context van het voortgezet onderwijs. Bij vraagstukken bent u vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen, weet u effectief met weerstanden om te gaan en laat hierbij de betrokken partijen tot constructieve afspraken komen.
 • Ondernemingszin
  Met de nodige daadkracht en stressbestendigheid geeft u leiding aan vernieuwing en verandering. U bent doel- en taakgericht, met oog voor het proces, en realistisch in wat moet en wat kan. U bent in staat anderen te inspireren tot veranderingsbereidheid.
 • Organisatiesensitiviteit
  U staat voor de organisatie en de mensen die in de organisatie werken. U hebt een visie op verandermanagement en draagt deze visie intern uit. U reflecteert op uw eigen functioneren en op dat van anderen. U manoeuvreert met begrip, tact en diplomatie in verschillende situaties en in de omgang met verschillende mensen. U communiceert makkelijk en hebt oog voor effectieve communicatie zowel met het CvB, de rectoren/directeuren, GMR, RvT als met de medewerkers van het SEC.

Deze kernwoorden typeren de persoonlijkheid van de directeur:
verbindend – open minded – natuurlijk overwicht – lef – gevoel voor humor – charismatisch – inspirerend – stuurt stevig op gewenste cultuur

Dit is kenmerkend voor de stijl van leidinggeven:
zichtbaar – aanspreekbaar – creëert draagvlak – betrouwbaar – transparant – mensen mens – leidinggeven aan de afgesproken koers – sturing op het proces

Arbeidsvoorwaarden

 • Functie: Directeur Service- & Expertisecentrum/ secretaris CvB
 • Bevoegd gezag: College van Bestuur SVOK
 • Ingangsdatum: 1 maart 2021
 • Taakomvang: 1,0 fte
 • Salaris: schaal 14/15 cao voortgezet onderwijs, inschaling vindt plaats op basis van ervaring en profiel.

Aanvullende informatie

De procedure wordt begeleid door de heer Arno Janssen van De Roo Management & Advies.
Voor meer informatie over SVOK, raadpleeg https://www.svok.nl.
Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Arno Janssen, ajanssen@deroo.nl of 06 26 34 83 34.

Bent u de nieuwe directeur voor het Service- & Expertisecentrum/ secretaris CvB die wij zoeken? Richt dan uw sollicitatiebrief inclusief CV aan de heer drs. W.W. Baumfalk, voorzitter CvB, en verstuur uw motivatiebrief en CV uiterlijk 15 januari 2021 via de solliciteer knop op deze pagina.

Belangrijke data:

 • Sluitingsdatum brieven 15 januari 2021
 • Voordracht kandidaten 19 januari 2021
 • Eerste ronde sollicitatiegesprekken 21 januari 2021
 • Tweede ronde sollicitatiegesprekken 25 januari 2021

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial