Directeur Calandlyceum
Vacature ingevuld

Het Calandlyceum

Amsterdam

VO

Organisatieprofiel

Het Calandlyceum is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo-t met een Dalton profiel. Er is veel te kiezen, want naast de reguliere opleidingen zijn we ook Technasium, TopSportTalentSchool (LOOT), CultuurProfielSchool en hebben we in de onderbouw sportklassen.
Het Calandlyceum maakt samen met Lumion deel uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso. Progresso kent een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het College van Bestuur dat leiding geeft aan de stichting. De voorzitter van het College van Bestuur is de heer Ewald Weiss.
In het gebouw aan de Pieter Calandlaan volgen ruim 1900 leerlingen les. Door de wijze waarop onze docenten met leerlingen omgaan, door onze zorgstructuur en door de opzet en inrichting van het schoolgebouw, worden onze leerlingen gezien.

Het Calandlyceum is een openbare school midden in stadsdeel Nieuw-West. De kern van ons openbaar onderwijs: iedereen is welkom, er is wederzijds respect, actief aandacht voor waarden en normen en ruimte voor ieders levensbeschouwing en religie. Wij geven onze leerlingen een normatief fundament gebaseerd op acceptatie, tolerantie, diversiteit, respect, leefbaarheid en betrokkenheid mee.

We geloven in een wereld waarin iedereen meedoet, waarin ruimte is voor ieders beleving en waarin discussie over verschillende wereldbeelden waardevol is om leerlingen te vormen.

Onze beide scholen zijn innovatief én succesvol, juist doordat de achtergronden van onze leerlingen en docenten divers zijn. Deze diversiteit van onze scholen zorgt voor een uitstekende voorbereiding op de samenleving. Sterker nog: wij zijn een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving.

ONDERWIJS
Ontdek wat jij kunt bereiken, is ons credo en in deze zin zit alles wat in onze genen zit en wat het Calandlyceum zo succesvol maakt. Op het Calandlyceum staat kennisoverdracht natuurlijk voorop. Tevens geven we veel aandacht aan de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied en besteden we veel aandacht aan culturele, creatieve, kunstzinnige en sportieve ontplooiing. Belangrijk voor ons is dat iedere leerling zich binnen zijn of haar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen op ieder aspect dat van belang is voor de groei naar volwassenheid en de vorming van een zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheid. Leren op het Calandlyceum is meer dan roosters volgen: ieder lesuur is bedoeld als een stap vooruit. Soms gebruik je daarvoor bestaande talenten, soms boor je op school een nieuw talent in jezelf aan. Om die talenten te ontdekken, biedt het Calandlyceum– binnen en buiten de school – een breed scala van lessen en andere activiteiten aan. Leraren geven in principe alleen les op vmbo-, havo of vwo-niveau. Daardoor groeit de onderlinge band en wordt de weg naar het diploma op het Calandlyceum gevoelsmatig door leerlingen en personeel samen afgelegd. Zo wordt de school ook een beetje ‘een tweede thuis’, een omgeving waarin eenieder zich veilig kan voelen en zich gestimuleerd weet.

DALTONDERWIJS
Het Calandlyceum is Daltonschool in oprichting, we hopen in 2020 het predicaat Dalton te ontvangen van de Nederlandse Daltonvereniging.
Op het Calandlyceum gaat opbrengstgericht werken en waardevol Daltononderwijs hand in hand. We geven ruimte voor zelfstandigheid en samen leren, we stimuleren het verantwoordelijkheids-gevoel voor het eigen leren, we doen recht aan verschillen tussen leerlingen, brengen kennis en vaardigheden bij. Daarnaast zijn brede vorming (cultuur en sport) en burgerschapsvorming belangrijke pijlers op het Calandlyceum.
Wij helpen leerlingen aan een goed diploma en helpen ze op weg naar passend vervolgonderwijs.
Daltononderwijs komt in het kort op het volgende neer:
• Dit is jouw school (vrijheid & verantwoordelijkheid);
• Vind je eigen weg (zelfstandigheid);
• Je bent niet alleen (samenwerking);
• Ben ik goed bezig? (reflectie);
• Hoe kan het nog beter? (effectiviteit).

Voor het Calandlyceum in Amsterdam zijn wij per 1 augustus 2019 op zoek naar een:

DIRECTEUR
(1.0 fte, directieschaal 14, CAO VO)

Als inspirerend, verbindend en daadkrachtig leider bent u in staat met het Calandlyceum een effectieve koers te varen, waarbij vanuit de beschreven missie en onderwijsvisie vorm wordt gegeven aan innovatief onderwijs, er sprake is van een lerende school en er wordt samengewerkt met de omgeving.

Functie omschrijving Directeur Calandlyceum

NB: Overal waar “hij/zij” staat, mag ook “zij/haar” gelezen worden)
• De directeur is binnen het Calandlyceum integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs, personeelsmanagement, financieel beheer, de bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg.
• De directeur conformeert zich aan het strategisch beleid van Progresso en het managementstatuut van de stichting waarin taken en bevoegdheden gemandateerd worden.
• De directeur gaat op basis van het managementstatuut uit van:

  • Gelijkwaardigheid. Het vertrekpunt van gelijkwaardigheid is de erkenning van elkaars rol en de waardering voor ieders professionele inbreng.
  • Aantrekkelijkheid. De basis van dit principe gaat verder dan ‘samen door een deur kunnen’. Het is een wijze van samenwerken die het gehele management als team veronderstelt; elkaar opzoeken, informeren, met elkaar sparren en elkaars afhankelijkheid als meerwaarde accepteren, zijn de kenmerken van dit principe. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze stichting: wij zijn trots op elkaar.
  • De wil om te leren. De wil om te leren en te veranderen is een vanzelfsprekendheid in onze organisatie. De mate van willen leren wordt o.a. zichtbaar in de mate van de organisatie van eigen feedback en de presentatie van eigen resultaten (verantwoording). Zoeken naar verbetering (verandering) van de kwaliteit van ons werk is de focus en het vertrouwen in de professionaliteit is de basis van onze organisatie.

• De directeur ziet en biedt een punt aan de horizon. Die punt aan de horizon wordt samen vertaald in doelstellingen en te behalen resultaten. Het behalen van deze resultaten is een proces waar op input, throughput en output door hem met checks wordt gemanaged. Door in gesprek te blijven wordt het eigenaarschap van dit proces zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Wij faciliteren de uitvoering van het proces. Door feedback te vragen, te krijgen en te geven, en daar waar nodig liefdevol het gevecht aan te gaan, zorgen we ervoor dat we onze resultaten bereiken en voorkomen we dat we in een afrekencultuur terecht komen.
• De eigen rol willen invullen veronderstelt dat leidinggevenden nooit zijn of haar invloedsfeer (speelveld) verlaat. Je bent eigenaar van je deskundige inbreng en in je handelen voorbeeld voor anderen.
• De directeur heeft visie en lef. Als de ingezette koers er een is waar veranderingen noodza-kelijk zijn kan hij vertellen waarom, en uitleggen waar de school naar toe gaat. Veranderen levert spanning op. De directeur luisters naar tegenwerpingen, heeft begrip, maar omdat veranderingen verbeteringen opleveren gaan hij door.
• Over zijn werkzaamheden en resultaten legt hij verantwoording af aan de bestuurder, maar is daarover eveneens in gesprek met de overige leden van de directieraad. (De directieraad bestaat uit de bestuurder, de directeuren van de scholen en de operationeel directeur.)
• Binnen het Calandlyceum vormt de directeur, samen met zes teamleiders de schoolleiding van het Calandlyceum. De school bestaat uit de volgende teams: onderbouw vmbo-t/havo/vwo, bovenbouw vmbo-t, 2e en 3e leerjaren havo, bovenbouw havo, bovenbouw vwo en de LOOT afdeling.
• Op stichtingsniveau werkt de directeur samen met de leden van de directieraad en in het bijzonder met de operationeel directeur (bestuurssecretaris). De operationeel directeur is ook verantwoordelijk voor het Bestuursbureau, daartoe behoren de teams HRM, facilitair, financiën, roosterzaken, administratie, ICT en marketing & communicatie. Het Bestuursbureau maakt het werk in de scholen mogelijk.

Profiel

Visie
• De directeur van het Calandlyceum geeft leiding met zijn visie op onderwijs en de hiermee samenhangende ontwikkeling van de professional in de onderwijsorganisatie.
• Hierbij staan de kernwaarden samenwerking, vrijheid & verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie centraal.
• Op basis van zijn onderwijsvisie en overtuiging durft hij keuzes te maken, toont hij besluitvaardigheid en is doelgericht. Hierbij staat het belang van de leerling centraal.
Leiderschap
• De directeur is gericht op samenwerken en weet anderen te inspireren en te motiveren.
• Hij is ontwikkelingsgericht en in staat om zijn visie over te dragen op medewerkers, leerlingen en ouders.
• Hij kan goed luisteren, is zichtbaar en toegankelijk.
• Daarbij heeft hij een goed oog voor de mens in de organisatie en legt gemakkelijk verbinding.
• De directeur is als schoolleider in staat procesmatig te werken en cyclisch te denken en te sturen 0om Daltononderwijs handen en voeten te geven.
• De hierbij behorende stijl van leidinggeven wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, aantrekkelijkheid en de wil om te leren.
• Openheid, vertrouwen en betrokkenheid zijn leidraad voor de omgang met medewerkers, ouders en leerlingen.
• Als eindverantwoordelijke voor het Calandlyceum draagt de directeur bij aan de verdere professionele ontwikkeling van de schoolleiding, de docenten en het schoolgebonden onderwijsondersteunend personeel.
Strategische beleidsvorming
• De directeur denkt strategisch binnen de kaders van Progresso en brengt verband aan tussen beleid en de dagelijkse gang van zaken.
• Hij weet dit te realiseren door een combinatie van strategisch en analytisch denkvermogen, communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.
• Hij legt hierbij de focus nadrukkelijk op een procesgerichte benadering ten behoeve van resultaten op (middel)lange termijn.
Externe gerichtheid
• De directeur is een actieve netwerker, boegbeeld en ambassadeur van de school, heeft een antenne voor externe ontwikkelingen en zal deze, indien gewenst, ook toepassen binnen het eigen school- en onderwijsbeleid.
• Hij weet het innovatieve karakter en de goede naam van het Calandlyceum uitstekend te vertegenwoordigen en voert hiertoe een adequaat beleid.
• Ook stimuleert hij anderen ertoe om de school naar buiten toe positief te profileren.

Functie eisen Directeur Calandlyceum

Kennis en kunde
• Heeft een afgeronde opleiding tot leraar in één van de vakken die aan de school worden onderwezen, een WO werk en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met de opleiding(en) Master of Education Management of gelijkwaardig;
• Heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs;
• Heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied;
• Is vaardig in het behartigen van het management van meerdere onderwijssoorten;
• Heeft kennis van managementtechnieken en procesmanagement
• Heeft kennis en kunde van personeelsmanagement, financiën, facilitair, huisvesting, ICT en administratieve organisatie;
• Heeft inzicht en overzicht op alle verantwoordelijkheidsgebieden om op deze verantwoordelijkheidsgebieden leidinggevende en adviserende verantwoordelijkheid te kunnen dragen zowel op tactisch als strategisch niveau;
• Heeft actuele kennis van de beleidsterreinen van het onderwijs, bestuurlijke verhoudingen en het speel- en spanningsveld daaromtrent;
• Heeft actuele kennis van ontwikkelingen en trends binnen het voortgezet onderwijs;
• Beschikt over ruime ervaring binnen het voortgezet onderwijs met het organiseren en inrichten van onderwijs onder de WVO;
• Heeft brede kennis en inzicht van relevante politieke, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen en kan deze vertalen naar strategische inzichten voor beleidsvoering op de toegewezen verantwoordelijkheidsgebieden;
• Heeft kennis en inzicht in groepsdynamica en organisatieverandering voor het realiseren van draagvlak voor ontwikkelingen en (ingrijpende) veranderingen.

Communicatieve en sociale vaardigheden
• Is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën, onderwijsprogrammeringen etc. binnen de school/onderwijsinstelling en daarbuiten
• Heeft goede communicatieve vaardigheden, een uitgebreide woordenschat en een breed (sociaal-) handelingsrepertoire om gedachten, opinies, visie, beleid kaders etc. te verwoorden en daarin snel en adequaat te schakelen;
• Is vaardig in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
• Heeft goede schriftelijke vaardigheden om gedachten, opinies, visie, beleid, kaders etc. te verwoorden en een breed repertoire in het overdragen en delen van schriftelijke/digitale informatie;
• Heeft een breed repertoire om samenwerking en afstemming te realiseren en/of de belangen van de onderwijsinstelling te verdedigen;
• Vaardigheden in het omgaan met en het bij elkaar brengen van tegengestelde belangen, het realiseren van draagvlak en tact in het voeren van onderhandelingen;
• Vaardigheden om complexe zaken eenvoudig en helder overdragen op het gevraagde niveau;
• Kan tijdig ingrijpen op ontsporingen zonder verlies van de relatie en/of draagvlak;
• Kan goed luisteren, de juiste vragen stellen en heeft de vaardigheid om vraagstukken, dilemma’s en tegenstellingen te helpen overbruggen;
• Kan conflicten en/of tussen teams en/of disciplines en/of met leveranciers aanvoelen en oplossen.

Analytische en organisatorische vaardigheden
• Kan conceptueel denken en kaders en concepten vertalen naar uitvoerbaar beleid;
• Heeft gevoel en vaardigheden voor systematiek voor het analyseren van complexe vaagstukken en het opstellen van tactische en strategische beleidsnotities, procedures en het invoeren van administratieve en beheersmatige processen;
• Kan beleid organisatorisch omzetten in concrete (werk-) opdrachten en instructies.
• Kan PDCA cyclus in werkprocessen organiseren en (laten) uitvoeren en de toegekende instrumenten van de onderwijsinstelling toepassen zoals beoogd;
• Kan effectief en efficiënt uitvoering geven aan de bedrijfsvoering processen en dit binnen de gegeven kaders optimaliseren;
• Kan nieuwe onderwijs ontwikkelingen omzetten naar beleid en instrumentontwikkeling en werkprocessen;
• Kan beleidsvoornemens en -voorstellen analyseren op gevolgen en consequenties voor het onderwijs en bedrijfsvoering;
• Kan vanuit de toegewezen domeinen invloed uitoefenen op het organisatie brede beleid;
• Kan verantwoordelijkheid dragen voor het nemen van besluiten met vergaande (financiële-) gevolgen.

Rolgebonden gedrag
• Is volhardend, heeft daadkracht, doorzettingsvermogen en discipline, kan corrigeren, incasseren en is stressbestendig;
• Kan omgaan met zware druk, hoge piekbelasting met betrekking tot het leidinggeven aan een complexe school en het realiseren van de afgesproken (eigen) taakstellingen;
• Straalt rust uit en kan ook onder zware werkdruk overzicht houden op de jaarplannen van de afdelingen in relatie tot de realisatie van de (meerjarige) schoolplannen;
• Kan omgaan met vertrouwelijke informatie en instellingsgegevens, is betrouwbaar, integer en is een voorbeeld in voorkomen en gedrag;
• Is authentiek en congruent in denken en doen, kan zich inleven en durft zich kwetsbaar op te stellen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt marktconform gehonoreerd (directieschaal 14, CAO VO). De CAO VO voorziet in uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. De uiteindelijke inschaling vindt plaats op basis van ervaring en kwaliteiten.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 mei 2019 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Belangrijke data:
• t/m 10 mei voorselectiegesprekken op kantoor bij De Roo in Utrecht
• 21 mei sollicitatieronde selectiecommissie
• 22 mei sollicitatieronde BAC
• 24 mei eventueel tweede ronde BAC

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.calandlyceum.nl

Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial