Afdelingsleider VWO 5/6
Vacature ingevuld

Het St. Nicolaaslyceum

Amsterdam

VO

Organisatieprofiel

Het St. Nicolaaslyceum vormt samen met het Fons Vitae Lyceum en het St. Ignatiusgymnasium de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ). De Stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel waarbij de drie rectoren samen het College van Bestuur vormen.

De schoolleiding en het managementteam
De schoolleiding bestaat uit de rector en plaatsvervangend rector. Samen met de vijf afdelingsleiders vormen zij het managementteam. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de leerlingbegeleiding van hun afdeling. Zij geven direct leiding aan een afdelingsteam van ongeveer twintig docenten. De afdelingsleiders leggen verantwoording af aan de rector en voeren met haar regelmatig overleg.

De afdelingsleiders spelen in beleidsontwikkeling en -uitvoering een belangrijke rol: in het MT als medebepalers van de strategie van de school en verantwoordelijken voor schoolbrede portefeuilles, als voorzitters van een werkgroep, als leidinggevenden – coach en beoordelaar – van docenten.

De school is sinds enkele jaren in afdelingen georganiseerd. Alle docenten maken deel uit van een van de vijf afdelingsteams: brugklas, jaar 2, 3/4 vwo, 5/6 vwo of 3/4/5 havo. Het OOP vormt samen een team onder leiding van het hoofd facilitaire zaken.

Docenten maken ook deel uit van secties. Elke sectie heeft een sectieleider. Secties overleggen tweemaal per jaar met de schoolleiding over het functioneren en de resultaten van de sectie. Het gesprek over het individuele functioneren van sectieleden vindt plaats met de direct leidinggevende afdelingsleider. Deze matrixorganisatie brengt als gewoonlijk afstemmingsvraagstukken met zich mee. De afdelingsleider moet in dit krachtenveld zijn of haar weg weten te vinden.

Kwaliteit en verantwoording
De school werkt volgens het pdca-principe. Zaken worden geëvalueerd en verbeterd. In toenemende mate worden hierbij de data gebruikt die beschikbaar zijn in het digitale managementprogramma. De onderwijskwaliteitscommissie levert en analyseert op verzoek en op eigen initiatief data die van belang zijn bij de zorg voor onderwijskwaliteit. Er is een sterke focus op de verantwoording richting de inspectie en waar nodig de verbetering van de onderwijsresultaten.

Afdelingsleiders leggen verantwoording af aan de schoolleiding, de schoolleiding aan het bestuur en de rector/bestuurder op haar beurt aan de Raad van Toezicht. Alle werknemers van de stichting voeren jaarlijks in september een startgesprek en in mei/juni een ontwikkelgesprek met hun leidinggevende. Voor startende docenten is er een driejarig begeleidingstraject.

Jaarlijks zijn er verschillende monitoronderzoeken: bijvoorbeeld naar de kwaliteit van een individuele medewerker of naar de tevredenheid van leerlingen en ouders over de gang van zaken op school. Via Forms wordt regelmatig de mening van personeel of ouders en leerlingen gepeild over specifieke ontwikkelingen.

Medezeggenschap
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers: twee zetels voor
leerlingen, twee zetels voor ouders, en vier zetels voor medewerkers. Zij bewaken en stimuleren de
inspraak van alle betrokkenen bij de school en geven advies en/of instemming met betrekking tot schoolbeleid, waarmee ze een belangrijke controlerende functie vervullen. Ook ontplooien ze eigen initiatieven.

Omdat de school deel uitmaakt van de SVOAZ is de MR met vier leden (2 personeelsleden, 1 ouder en 1 leerling) vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Daarin worden school overstijgende aangelegenheden besproken met MR-leden van de twee zusterscholen.

Het Nicolaas kent een actieve Ouderraad, daarnaast overlegt de Ouderjaargroep (OJG) driemaal per jaar met de afdelingsleider over de gang van zaken in de school en in de afdeling. De OJG bestaat uit vertegenwoordigers per klas en per jaarlaag. Ook leerlingen zijn vertegenwoordigd in de leerlingpanels per jaarlaag en leerlingenraad.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur.

Het St. Nicolaaslyceum is van oudsher een echte Amsterdamse school voor havo, vwo en tweetalig onderwijs met ruim 1200 leerlingen en zo’n 120 medewerkers. De leerlingen van het Nicolaas vormen een mooie mix van jonge Amsterdammers met verschillende achtergronden. Het zijn over het algemeen betrokken en prettige leerlingen. Zoals we zelf wel eens zeggen: “de leukste leerlingen van Amsterdam”.

De school is de laatste jaren flink in beweging. De medewerkers zijn intensief met elkaar in gesprek geweest over de richting van de school. Dat heeft geresulteerd in een breed gedragen visie op het onderwijs van het Nicolaas. Vanuit die visie werken we aan een pedagogisch/didactisch concept dat uitgaat van vertrouwen in en positief benaderen van onze leerlingen en dat moet bijdragen aan het verbeteren van de onderwijsresultaten. Veel collega’s zijn actief in werkgroepen die onderdelen van de onderwijsvisie verder uitwerken.

Tegelijk voelt de organisatie de druk die bewegen en veranderen met zich mee brengt. Het vergt van de leidinggevenden in het MT sterk leiderschap om het juiste tempo erin te houden om de strategische doelen te realiseren.

Missie, visie en kernwaarden
Op het Nicolaas leggen we een stevig fundament voor de toekomst van onze leerlingen:
voor studie, loopbaan, leven. Een fundament van kennis, vaardigheden en houding waardoor onze leerlingen, ook nadat zij hun diploma hebben gehaald, kunnen blijven leren en groeien.
Op onze school ontwikkelen leerlingen zich tot sociaal betrokken, verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen die vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Kernbegrippen in onze visie zijn (sociaal) betrokken, verantwoordelijk en zelfstandig.
Deze woorden zeggen iets over hetgeen wij met ons onderwijs aan onze leerlingen meegeven. Het zegt ook iets over de manier waarop wij zèlf als onderwijsprofessionals in onze school functioneren.
In het schoolplan 2018-2022 hebben we de missie, visie en kernwaarden vastgelegd en uitgewerkt. Het schoolplan is te vinden op de website van de school.

De school is gelegen op de Zuidas en bijzonder goed bereikbaar met OV. Het eigentijdse goed geoutilleerde gebouw kenmerkt zich door de gemeenschappelijke open ruimtes en is transparant. Zowel de medewerkers als de leerlingen roemen het gebouw en geven aan dat deze werk/leeromgeving een positieve invloed heeft op het gevoel van veiligheid en de tolerante en respectvolle wijze waarop een ieder vanuit gemeenschapszin met elkaar omgaat. Kortom, een positieve en stevige basis voor een succesvol onderwijs-leerklimaat.

Voor het St. Nicolaaslyceum zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een:

AFDELINGSLEIDER VWO 5/6
(0,9 – 1,0 fte, salarisschaal 12)

Functie omschrijving

De afdeling kent in schooljaar 20-21 vier klassen 5 vwo en vier klassen 6 vwo. Het team bestaat uit 19 bevlogen docenten en mentoren. Een mentor heeft in V5 een hele klas onder zijn/haar hoede en in V6 een kleiner groepje om zo extra aandacht aan de examenleerlingen te kunnen geven.

Sinds enkele jaren zijn de onderwijsresultaten gestaag aan het stijgen. Daar wordt hard aan gewerkt door team en afdelingsleider. Er wordt intensief gekeken naar het primaire proces zelf, naar de opbouw en inhoud van de lessen, naar het niveau van het onderwijs, naar de relatie tussen docent en zijn/haar leerlingen en naar de effectiviteit van alle lesactiviteiten. Gezamenlijk is gezocht naar een didactiek voor het vwo; deze is vastgelegd in zogenaamde werkstandaarden. Mentoren zijn meer aandacht gaan geven aan het terugdringen van verzuim.

De toekomstige afdelingsleider heeft de opdracht de stijgende lijn voort te zetten en zal aan dit verbeteringstraject leiding moeten geven. Dit vraagt om stevig leiderschap met oog voor teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden. Het is noodzakelijk om opbrengstgericht te werken vanuit een onderwijskundige visie die afgestemd is op de onderwijsvisie van het St. Nicolaaslyceum met als kernwaarden: zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal betrokken.

Het Nicolaas zoekt een afdelingsleider die vanuit expertise en ervaring een goed analytisch vermogen heeft, een coachende rol kan hebben voor de teamleden en die snel over kan gaan tot het inzetten van de juiste acties op vooral onderwijskundig gebied. Hij/zij zal met het team samen moeten werken op basis van vertrouwen, collegialiteit en professioneel handelen. Heldere afspraken, consistentie in beleid en het toezien op de uitvoering volgens de afspraken zijn belangrijke aandachtspunten.

Leerlingen waarderen de betrokkenheid en benaderbaarheid van de vertrekkende afdelingsleider zeer. Zij hopen in de toekomstige afdelingsleider een waardig opvolger te vinden.

In het MT heerst een positieve teamspirit om de school op een hoger plan te tillen. Men ondersteunt elkaar en stelt zich lerend en ontwikkelingsgericht naar elkaar op. Een nieuwe afdelingsleider zal een samenwerkend MT aantreffen dat zich open, positief en collegiaal inzet voor de schoolorganisatie; vanzelfsprekend verwachten de MT-leden dit andersom ook van hun nieuwe collega.

Gesprekspartners geven aan dat de school een fijne plek is om te werken en studeren. Van de nieuwe afdelingsleider vragen zij dat hij/zij naast leidinggevende kwaliteiten beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Gevoel voor humor, enthousiasmerend en relativeringsvermogen zijn eigenschappen die kunnen helpen om het team de ruimte te geven om snel over te gaan tot de gewenste acties, zowel in teamverband als ook als individueel teamlid.

Opdracht
De afdelingsleider 5/6 vwo:
• Is resultaatverantwoordelijk voor de betreffende afdeling.
• Bewaakt het pedagogisch-didactisch klimaat binnen de jaarlagen 5 en 6 vwo.
• Bewaakt de studievoortgang van leerlingen en maakt prognoses.
• Stelt het jaarplan voor de afdeling samen met het team.
• Levert vanuit eigen expertise en onderwijskundige visie een bijdrage aan het onderwijsbeleid van de school en de gehele vwo-afdeling in het bijzonder, met focus op de doorstroom en in relatie tot de andere teams.
• Rapporteert regelmatig over de resultaten aan het MT en gaat daarover in gesprek met de leden van het team.
• Signaleert samen met de mentor leerlingen met een ondersteuningsvraag en draagt deze leerlingen voor in het Zorg Advies Team.
• Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de school en kan daarbij ook buiten de kaders denken; is verantwoordelijk voor een aantal schoolbrede portefeuilles.
• Geeft (mede) uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg.
• Geeft mede inhoud aan een lerende organisatie met een professionele cultuur en laat daarin voorbeeldgedrag zien.
• Is het gezicht van de afdeling, participeert binnen netwerken en heeft contact met het vervolgonderwijs.

Functie eisen

De afdelingsleider 5/6 vwo:
• Heeft een HBO+ opleidingsniveau, academisch denkniveau.
• Heeft ervaring met leiding geven dan wel met het coördineren en organiseren in een onderwijsorganisatie.
• Heeft een visie op onderwijs- en schoolontwikkeling en onderschrijft de visie van de school.
• Is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
• Is bereid om een beperkt aantal lessen te geven.
• Heeft bij voorkeur een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in het vwo.
• Heeft bij voorkeur ervaring met en visie op personeelsbeleid.

Persoonlijkheidsprofiel
De afdelingsleider 5/6 vwo:
• Kan verbinden.
• Kan confronteren.
• Is analytisch.
• Kan en wil reflecteren en leren.
• Is een teamspeler.
• Is betrouwbaar en loyaal.
• Heeft humor en relativeringsvermogen.
• Is duidelijk, besluitvaardig en daadkrachtig.
• Is zichtbaar en toegankelijk.

Competentieprofiel
Onderwijskundig Leiderschap
Geeft richting en sturing aan de medewerkers en het team door de leiding op zich te nemen. Is een inspirerend voorbeeld voor de teamleden.
Aandacht voor kwaliteit
Zet zich in voor het in beeld brengen van de prestaties en het verbeteren van de resultaten.
Ontwikkelen van anderen
Geeft constructieve feedback, coacht, biedt opleidingsmogelijkheden en geeft opdrachten die een beroep doen op de capaciteiten en de ontwikkeling van personeel met als doel het verbeteren van vaardigheden en talenten.
Organisatiebewustzijn
Speelt in op en is gevoelig voor ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie, legt contacten met andere afdelingen en zet buiten school ondersteunende netwerken op.
Resultaatgerichtheid
Blijft effectief presteren, ook onder tijdsdruk
Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en bereikt consensus door wijs op te treden bij onenigheid en potentiële conflicten.
Sturen
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Arbeidsvoorwaarden

• Betrekkingsomvang: 0,9-1,0 fte.
• Functieniveau/salariëring: CAO VO schaal 12
• De afdelingsleider heeft een kleine lestaak.
• Aanstelling: tijdelijk, voor een jaar met uitzicht op vast.
• De vacature ontstaat omdat de huidige afdelingsleider per 1 december is benoemd tot plaatsvervangend rector van het St. Nicolaaslyceum. De nieuwe afdelingsleider start met ingang van het nieuwe schooljaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoonnummer 06-51782380 of kantoor 088 5522 999, of per e-mail fpolter@deroo.nl.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.nicolaas.nl/.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Belangrijke data:

  • 28 februari deadline sollicitatiebrief
  • Week 1 maart voorselectiegesprekken
  • 15 maart eerste ronde selectiegesprekken met de BAC
  • 18 maart tweede ronde gesprekken met de BAC
Deel deze vacature
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial