Vacatures

Laatste wijziging: 01-09-2015

Openstaande vacatures

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:ROC TOP
De Beleidsadviseur is een vaste (integrale) onderwijspartner voor onderwijsmanagers en heeft daarnaast één of meerdere beleidsterreinen als specialisme. De Beleidsadviseur ondersteunt collega’s op team-, domein- en centraal niveau bij het uitvoeren van het beleid, het optimaal inrichten van het onderwijs (inclusief beroepspraktijkvorming), arbeidstoeleiding en borging van ...meer info

Coördinator/Adviseur Huisvesting  

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Onderwijsgroep Buitengewoon
Taken en verantwoordelijkheden • U stelt de meerjarenonderhoudsplannen (MOP) op en adviseert over de ontwikkeling van een integraal (school)bestuurlijk huisvestingsplan (inclusief het therapeutisch zwembad). • U organiseert en coördineert een informatiebeheersysteem voor alle relevante informatie over huisvesting, vastgoed en bijbehorend onderhoud. • U ontwikkelt plannen m.b.t (ver)bouw, uitbreiding, (vervangende) nieuwbouw op ...meer info

Bestuurssecretaris 

Locatie:Venlo
Opdrachtgever:Onderwijsgroep Buitengewoon
Taken en verantwoordelijkheden • U bent de inhoudelijke rechterhand van de bestuurder en treedt in praktische zin zonder alle bevoegdheden op als plaatsvervanger van de bestuurder, bijvoorbeeld in externe overleggen met gemeenten, partnerorganisaties, DGO (decentraal georganiseerd overleg) of collega’s; • Met uw strategische blik en kennis van ...meer info

CEO in Zuid Nederland 

Locatie:Vertrouwelijk
Opdrachtgever:Vertrouwelijk
• Achieve company growth • Country management • Financial control • HR / Working conditions • Knowledge of the specific markets (automotive) ...meer info

Hogeschoolhoofddocent 

Locatie:Groningen
Opdrachtgever:Hanzehogeschool Groningen
Opdracht De hogeschoolhoofddocent is vanuit inhoudelijke expertise de onderwijskundig leider voor de opleiding ALO en heeft affiniteit met lichamelijke opvoeding en de uitstroomprofielen. De hogeschoolhoofddocent is verantwoordelijk voor: De inhoudelijke aansturing van de hogeschooldocenten van de ALO inzake het opzetten, aansturen, uitvoeren en evalueren van het gehele curriculum van ...meer info
Kandidaten voorgedragen

Raad van Toezicht - Bedrijfsvoering 

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progesso (SOVOP)
De Raad van Toezicht heeft een drietal resultaatgebieden: 1. Sparringpartner en ambassadeur a. Met raad en daad terzijde staan van de bestuurder. Als zodanig heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder. b. Actief ondersteunen van de bestuurder door het leggen van ...meer info

Raad van Toezicht - Financiën 

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progesso (SOVOP)
De Raad van Toezicht heeft een drietal resultaatgebieden: 1. Sparringpartner en ambassadeur a. Met raad en daad terzijde staan van de bestuurder. Als zodanig heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder. b. Actief ondersteunen van de bestuurder door het leggen van ...meer info
Vacature ingevuld

Directeur Roemer Visscher College - Ingevuld 

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Scholengroep Den Haag Zuid-West
De directeur vormt samen met de twee teamleiders en de organisatiemanager het managementteam. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van de school en legt verantwoording af aan de bestuurder van Scholengroep Den Haag Zuid-West. Hij is de spil en het boegbeeld van de Brede Buurtschool en onderhoudt nauw contact met ...meer info

Bestuurder - ingevuld 

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Scholengroep Den Haag Zuid-West
Het bestuur bestaat uit één persoon en stuurt rechtstreeks de staf en de drie schoolleiders aan. Gedurende de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd. Tegelijkertijd liggen er nog vele uitdagingen. Voor de komende periode wil men door op de ingeslagen weg met aandacht voor een verdere versterking van ...meer info

Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit - Ingevuld 

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:PROO Leiden
Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit in ...meer info

Controller - ingevuld 

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:PROO Leiden
Vacature Controller bij ...meer info

Beleidsadviseur HR formatie 

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:PROO Leiden
Taken en verantwoordelijkheden: • Je zorgt voor het (meerjaren) formatiebeleid van de stichting in nauwe samenwerking met de Beleidsmedewerker Financiën en de Controller. • Je organiseert en coördineert de invalpool van groepsleerkrachten, gymleerkrachten en onderwijsassistenten voor de scholen. • Je zorgt voor de uitvoering van het formatiebeleid en het mobiliteitsbeleid en ...meer info

Coördinator/Beleidsmedewerker Huisvesting - Ingevuld 

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:PROO Leiden
Taken en verantwoordelijkheden: • Je bent het eerste interne en externe aanspreekpunt voor alle huisvestingszaken en adviseert op het gebied van huisvesting, (ver)bouw, beheer en onderhoud. • Je ontwikkelt plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan en stelt in overleg met ...meer info

Hoofd HR - ingevuld 

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:PROO Leiden
Taken en verantwoordelijkheden: • Je geeft leiding aan twee HR Beleidsadviseurs, een Office Manager en indirect aan twee Bureauassistenten. • Je vertaalt de strategie van de stichting naar het te voeren HR beleid van de organisatie. • Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, begeleidt de medewerkers en zorgt voor de voortgang en ...meer info

2 Afdelingsmanagers ICT College 

Locatie:Utrecht en Amersfoort
Opdrachtgever:ROC Midden Nederland
Je maakt deel uit van een managementteam bestaande uit twee afdelingsmanagers en een directeur. Binnen dat team is ruimte om naast je functie als afdelingsmanager een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de langere termijn visie en doelen van ...meer info

Opleidingsmanager Engineering en Vormgeving 

Locatie:Hoorn
Opdrachtgever:ROC Horizon College - Hoorn
Taken en verantwoordelijkheden: • Zorg dragen voor uitvoering, ontwikkeling en vernieuwing van de opleidingen binnen het cluster. • Direct leidinggeven aan de medewerkers van het cluster (25-35 medewerkers) op basis van resultaatgericht integraal management. • Onderhouden van contacten met externe partners. • Deel uitmaken van het managementteam van ...meer info

Rector Wateringse Veld College - Vervuld 

Locatie:Den Haag
Opdrachtgever:Scholengroep Den Haag Zuid-West
Uit uw curriculum vitae blijkt dat u: • beschikt over een academisch werk- en denkniveau • ervaring heeft met VMBO TL/HAVO/VWO en bij voorkeur met 2-talig onderwijs • managementervaring heeft in een onderwijsorganisatie • over kennis van de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs beschikt • ervaring heeft met integraal personeelsbeleid en ...meer info

Country IT Manager Benelux 

Locatie:Zevenaar
Opdrachtgever:Essilor Nederland B.V.
• Accountable in the Country for all IT re. Innovations, Support, Maintenance, Projects and services. Concerns both IT-applications as IT-Infrastructure • Responsible for the Country IT-application architecture. For this he pushes standardization in alignment with the Central IT organizations. The CITM is in ...meer info

Directeur Sparrenbosschool 

Locatie:Bennebroek
Opdrachtgever:STOPOZ
Werkervaring De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het (basis-)onderwijs als leerkracht en/of als directeur of als manager in een andere organisatie. De directeur werkt doelgericht, is eenduidig in zijn aansturing en werkt vanuit een mensgerichte benadering met oog voor de mens achter de leerkracht. Hij/zij stimuleert samenwerking en ...meer info

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht - ingevuld 

Locatie:Tilburg
Opdrachtgever:Zet / Wij zijn Zet
Algemeen profiel van leden van de Raad van Toezicht Vaardigheden Een lid van de Raad van Toezicht: - heeft analytisch vermogen; - kan complexe vraagstukken overzien en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, heeft een helicopterview; - beschikt over een WO/HBO-denkniveau; - heeft inzicht in ...meer info

Bestuurssecretaris - ingevuld 

Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:ROC TOP
De Bestuurssecretaris ondersteunt de bestuurlijke beleids- en besluitvorming door het College van Bestuur (CvB). Hij/zij draagt bij aan een adequate besluitvorming en uitvoering ervan gericht op het realiseren van het strategisch beleid. De Bestuurssecretaris rapporteert aan het CvB, ondersteunt het MT en de Raad van Toezicht. Taken en ...meer info

Teamleider Beleid, Control en Audits - ingevuld 

Vervuld
Locatie:Amsterdam
Opdrachtgever:Stichting Waternet
De afdeling Financiën bestaat uit de teams: • Beleid, Control en Audits • Financiële Administratie • Inkoop • Magazijn en Logistiek Het afdelingshoofd stuurt de teamleiders van deze teams aan. Daarnaast vallen 6 sectorcontrollers rechtstreeks onder het afdelingshoofd. Het team Beleid, Control en Audits is onderdeel van ...meer info

Bestuurslid Marketing & Communicatie - ingevuld 

Locatie:Vertrouwelijk
Opdrachtgever:SPKS St. voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal
Plaats in de organisatie Het bestuurslid Marketing & Communicatie maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en is dan terstond herkiesbaar (met een maximum van twee keer). Korte karakteristiek van ...meer info

Voorzitter College van Bestuur - ingevuld 

Locatie:Leiden
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie: Het CvB bestaat uit één persoon en stuurt rechtstreeks het Bestuursbureau en de drie directeuren aan die verantwoordelijk zijn voor de drie scholen. Het Bestuursbureau van de Scholengroep Leonardo da Vinci ondersteunt het CvB bij het uitoefenen van zijn taken en ...meer info

Opleidingsmanager Academie Verloskunde (AVAG) - Ingevuld 

Vervuld
Locatie:Groningen
Opdrachtgever:Academie Verloskunde (AVAG)
Positionering: Rechtstreeks vallend onder de directeur AVAG. Stuurt docententeam aan betreffende de locatie Groningen bestaande uit 20 personen. Stuurt een team van onderwijs ondersteunend personeel aan, zoals planners, onderwijssecretariaat, receptionist, secretaresse (ongeveer 10 personen). Wordt ondersteund door een secretaresse. Lid van ...meer info

Bestuurssecretaris - Ingevuld 

Vervuld
Locatie:Zorginstelling Maastricht
Opdrachtgever:Vivre
Plaats in de organisatie De bestuurssecretaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en is lid van het MT. Taken en verantwoordelijkheid: • ondersteunen en adviseren van de Raad van Bestuur bij bestuurlijke en juridische vraagstukken, zorginnovaties en de uitwerking van het strategisch beleid;• coördineren van ...meer info

Secretaris/fondsmanager Stichting Elisabeth Strouven - Ingevuld 

Vervuld
Locatie:Maastricht
Opdrachtgever:Vivre
Taken van de secretaris: • het zowel in het voortraject als qua uitvoering zelfstandig afwikkelen van aanvragen voor financiële ondersteuning binnen de gestelde randvoorwaarden; • het zelfstandig voorbereiden van (financieel) omvangrijke aanvragen en het uitvoeren van de door de directie genomen beslissingen; • het leveren van ...meer info

Directeur Financiën - Ingevuld 

Locatie:ROC Amsterdam
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
De resultaatgebieden Als directeur Financiën bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjaren financieelbeleid. • U bent verantwoordelijk voor een solide financiële positie van beide ROC’s. • U bent verantwoordelijk voor de managementinformatie en risico-inschatting over de financiële positie van ...meer info
Cookies accepterenClose
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring.

Geef hieronder aan of u toestemming wilt geven voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, laat dan de checkbox leeg. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden.