Zwijndrecht
Meer details

Directeur o.b.s. De Twee Wieken

Openstaande vacature

Organisatieprofiel

De Twee Wieken is een openbare basisschool met twee locaties in Zwijndrecht. De school heeft op dit moment ca. 310 leerlingen. De school maakt deel uit van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs.

Ik ontdek. Ik ben betrokken. Ik ben gelukkig. Deze drie korte zinnen kenmerken de manier waarop het team van o.b.s. De Twee Wieken, samen met ouders, externe partijen en natuurlijk onze leerlingen vorm wil geven aan het onderwijs. Op De Twee Wieken staat de leerling centraal en wordt gezien. Of de leerling gemakkelijk leert of juist extra ondersteuning nodig heeft, het wordt gestimuleerd boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. De Twee Wieken biedt een kind een veilige plek waar het zichzelf kan en mag zijn en zich thuis voelt. Waar het fouten durft te maken maar ook durft te excelleren. Waar interesses serieus worden genomen en veel samen gespeeld, ontdekt en bewogen wordt.

De organisatie van o.b.s. De Twee Wieken is gericht op een goed leer- en leefklimaat, waar kinderen zich veilig, vertrouwd, geborgen en gerespecteerd kunnen voelen. O.b.s. De Twee Wieken is een gecertificeerde Kanjerschool. Voor het onderwijs maakt de school ook gebruik van digitale mogelijkheden en leermiddelen om kinderen voor te bereiden op een steeds veranderende toekomst. In samenwerking met de kinderopvang organiseren we voor peuters de Victor de Verkennergroep. Vanaf de leeftijd van 3,5 jaar mogen peuters een ochtend in de week kennis komen maken met leerkrachten en leerlingen.
Door een nauwe samenwerking met en een warme overdracht naar het VO, zoeken wij een juiste plek voor onze leerlingen om hun ontwikkeling op de meest passende manier voort te zetten.

Organisatie
Bij o.b.s. De Twee Wieken werken ca. 25 medewerkers (ca. 18 fte). Het managementteam wordt gevormd door de directeur en twee locatieleiders. De directeur is algemeen verantwoordelijk met een accent op bedrijfsvoering, de locatieleiders hebben portefeuilles op het gebied van onderwijs en personeel. De IB-ers zijn belangrijke adviseurs voor het managementteam en zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school en voor de aansturing van het proces waarin het team de resultaten analyseert en verbeterplannen maakt.

Bestuur
O.b.s. De Twee Wieken valt, samen met 14 basisscholen en 8 andere vo-scholen onder het bestuur van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW). Het College van Bestuur, bestaande uit twee leden, met daarboven de Raad van Toezicht, heeft de feitelijke eindverantwoordelijkheid voor alle scholen. De scholen vormen in hun onderwijskundig concept en in hun contacten met de eigen doelgroep zelfstandige eenheden.

Voor o.b.s. De Twee Wieken in Zwijndrecht zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

DIRECTEUR
(0,8 - 1,0 fte, salarisindicatie schaal DB, CAO PO)

Functie omschrijving Directeur o.b.s. De Twee Wieken

De directeur van o.b.s. De Twee Wieken is iemand die leidinggevende ervaring heeft. Hij handelt vanuit het adagium dat het gaat om de ontwikkeling, maar ook het welbevinden van iedere leerling en elke medewerker. Hij verbindt zich voor langere tijd aan de school en is zichtbaar voor leerlingen, ouders en medewerkers. Hij is een boegbeeld van de school, die de school zowel intern als extern helder profileert.

Opdracht voor de directeur

 • ondanks de goede inspanningen en plannen van aanpak is het nog niet gelukt om de eindopbrengsten te verbeteren. Er dient een nieuw plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd te worden, zodat volgend schooljaar er zichtbare verbetering in resultaten zal zijn
 • de complexiteit van twee locaties vraagt qua aansturing speciale aandacht
 • komend jaar start de voorbereiding voor een verbouwproject aan een van de locaties, waarbij de directeur nauw betrokken is
 • weet medewerkers bij elkaar te brengen en een team te creëren

Persoonlijkheid als leider
De directeur beschikt over persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden om de rol van directeur effectief in te kunnen vullen.

 • handelt integer, betrouwbaar en geloofwaardig en is daarmee een rolmodel
 • bouwt aan wederzijds vertrouwen
 • is zichtbaar zowel binnen als buiten de school
 • communiceert transparant
 • opereert vanuit sterke persoonlijke waarden en is in staat, als de context daarom vraagt, daar flexibel mee om te gaan
 • toont een open leerhouding en past deze toe
 • kan zo nodig op creatieve wijze complexe problemen oplossen
 • houdt zich bezig met onderwijskundige, didactische, pedagogische en bestuurlijke taken en kan neventaken delegeren
 • is in staat knelpunten binnen de school tijdig te signaleren, te analyseren en daarop adequaat actie te nemen
 • ziet kwaliteiten van medewerkers, anticipeert hierop en weet ook de grenzen te bewaken
 • kan daadkrachtig zijn

Visie
De directeur heeft een visie op onderwijs, op leren en op het ontwikkelen van medewerkers.

 • werkt vanuit een gedeelde visie die mensen inspireert en motiveert en bewaakt daarbij de identiteit en het pedagogisch klimaat van de school
 • vertaalt deze visie consequent naar alle onderdelen van de organisatie
 • geeft de organisatie richting voor de toekomst op basis van het schoolplan en op basis van het strategisch beleidsplan van de stichting
 • levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de OZHW-organisatie als geheel

Onderwijsontwikkeling
De directeur stimuleert onderwijsontwikkeling in de school en realiseert daarbij optimale condities voor leren en werken (o.a. fysieke omgeving, leermiddelen, tijdsbesteding).

 • ontwikkelt de onderwijsorganisatie verder op basis van de in het schoolplan genoemde uitgangspunten
 • ziet kansen en is sterk in het ontwikkelen, implementeren en evalueren daarvan
 • creëert onderwijsomstandigheden waarin leerlingen optimaal toekomen aan leren en in voldoende mate effectieve instructie en feedback krijgen
 • draagt bij aan het bepalen van leerdoelen voor alle leerlingen en bijpassende strategieën om die doelen te behalen
 • draagt zorg voor- en werkt mee aan een inhoudsvol curriculum dat past bij de visie van de school heeft visie op en ervaring met ICT als didactische hulpmiddel

Professionele ontwikkeling stimuleren
De directeur stimuleert de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers.

 • voert een professionele dialoog met individuele medewerkers
 • biedt individuele medewerkers gericht ruimte en mogelijkheden om te leren en zich verder te ontwikkelen
 • bouwt verder aan een cultuur waarin mensen kunnen en mogen leren en waarin mensen fouten mogen maken
 • stimuleert, evalueert en ontwikkelt en draagt zorg voor borging
 • verbindt bovenstaande met visie en zorgt voor ontwikkeling van de gehele organisatie

Strategisch omgaan met omgeving
De directeur kan de omgeving van de organisatie inzetten om de organisatiedoelen te realiseren.

 • realiseert goede relaties met andere partijen en kan deze binden en verbinden (o.a. ouders, scholen, overheden)
 • speelt in op toekomstige ontwikkelingen
 • benut beleid en regelgeving om organisatiedoelen te realiseren
 • is in staat om de organisatie zo nodig af te schermen voor externe invloeden
 • kan zo nodig daadkrachtig optreden bij ingewikkelde situaties en staat voor het team en zijn/haar school in de omgeving

Functie eisen Directeur o.b.s. De Twee Wieken

 • een heldere visie op onderwijs en teamwork
 • een academisch denk- en werkniveau
 • ervaring met het aansturen van onderwijskundige veranderingen
 • bereidheid om de missie en visie van OZHW en schoolplan van o.b.s. De Twee Wieken te onderschrijven en verder vorm te geven
 • leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie is een pré
 • een relevante managementopleiding is een pr

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vast contract (0,8 -1,0 fte, salarisschaal DB cao PO).
Het bestuur van OZHW biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://detweewieken.nl/.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Zwijndrecht

Opdrachtgever

Onderwijsgroep ZuidHollandse Waarden (OZHW)

Contactpersoon

Rikkert de Nooij
T: +31 88 5522 999
M: +31 6 4126 8686

Vacatures

Vacatures